ВФ Алтърнатив АД-София
http://www.vfalternative.com/
Регистрирани емисии:

VFAL

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София
Г.С.Раковски 193А
телефон: +359 4486020
факс:
емейл: contact@vfalternative.com

Капитал:

4 990 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Валентинова Зимбилева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -94 хил. лв.
Общо активи: 5 347 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -1.76 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.79 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.07.2021 15:18:20