Ай Ти Софт EАД-София
www.itsoft.bg
Регистрирани емисии: - 1BKA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651551
факс:
емейл: office@itsoft.bg

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1754 хил. лв.
Нетна печалба 3869 хил. лв.
Общо активи 63434 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 220.58 %
Възвращаемост на активите 6.10 %
Възвращаемост на собствения капитал 51.37 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 08:08:41