Ай Ти Софт EАД-София
www.itsoft.bg
Регистрирани емисии: - 1BKA
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2790 - Производство на други електрически съоръжения
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651551
факс:
емейл: office@itsoft.bg

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3345 хил. лв.
Нетна печалба 1669 хил. лв.
Общо активи 65770 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 49.90 %
Възвращаемост на активите 2.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 31.30 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.03.2020 03:55:45