Ай Ти Софт EАД-София
www.itsoft.bg
Регистрирани емисии: - 1BKA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651551
факс:
емейл: office@itsoft.bg

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4260 хил. лв.
Нетна печалба 2461 хил. лв.
Общо активи 59475 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 57.77 %
Възвращаемост на активите 4.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 67.19 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 29.03.2019 18:07:40