235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии: - 94G
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1404
район „Триадица”, кв. „Манастирски ливади”, бул. „България” № 109, Вертиго офис-център, ет. 13
телефон: +359885112965
факс:
емейл: info@235.world

Капитал: 5109000
Директор за връзки с инвеститорите:
Явор Георгиев Бояджиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -59 хил. лв.
Общо активи 5034 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -1.17 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.18 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 11:00:34