235 Холдингс АД-София
www.235.world
Регистрирани емисии: - 94G
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. Хан Крум 3, ет. 2
телефон: +35929630579
факс:
емейл: info@235.world

Капитал: 5109000
Директор за връзки с инвеститорите:
Явор Георгиев Бояджиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 23 хил. лв.
Общо активи 5079 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.45 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.08.2018 16:33:12