235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии:

235H

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1000
ПЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 7, ВХ. Б, ЕТ.2
телефон: +35924942241
факс:
емейл:

Капитал:

5 109 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Явор Георгиев Бояджиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -49 хил. лв.
Общо активи: 5 107 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -0.96 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.01 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 16:06:41