235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии:

235H

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1000
ПЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 7, ВХ. Б, ЕТ.2
телефон: +35924942241
факс:
емейл:

Капитал:

5 109 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иван Колев Колев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -21 хил. лв.
Общо активи: 7 171 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -0.29 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.30 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 18:32:08