Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариета Тихомирова Дамянова Бабева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 67 хил. лв.
Нетна печалба 11911 хил. лв.
Общо активи 315090 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 17 777.61 %
Възвращаемост на активите 3.78 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.78 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.01.2020 18:11:07