Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариета Тихомирова Дамянова Бабева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 5773 хил. лв.
Общо активи 315471 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 1.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.83 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 23.10.2020 09:12:30