Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Боряна Димитрова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 60 хил. лв.
Нетна печалба 6040 хил. лв.
Общо активи 338688 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10 066.67 %
Възвращаемост на активите 1.78 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.92 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 31.07.2019 10:20:52