Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии:

GR6

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал:

243 608 710 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариета Тихомирова Дамянова Бабева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 8 хил. лв.
Нетна печалба: 6 784 хил. лв.
Общо активи: 317 549 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 84 800.00 %
Възвращаемост на активите: 2.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.14 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 23.10.2021 14:17:58