Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Боряна Димитрова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 26701 хил. лв.
Общо активи 332631 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 8.03 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.03 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 11:27:36