Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариета Тихомирова Дамянова Бабева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 110613 хил. лв.
Нетна печалба 15251 хил. лв.
Общо активи 362528 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.79 %
Възвращаемост на активите 4.21 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.77 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.11.2020 19:36:59