Мотобул ЕАД-София
Регистрирани емисии: - M0LA
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4730 - Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359024897550
факс:
емейл: finance@motobul.com

Капитал: 8800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5822 хил. лв.
Нетна печалба 102 хил. лв.
Общо активи 18450 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.75 %
Възвращаемост на активите 0.55 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.65 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 15:57:32