Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
www.famanagement.eu
Регистрирани емисии:

FAM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Врабча 8
телефон: +35929327100
факс:
емейл: office@famanagement.eu

Капитал:

650 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Цветолина Симова Проданова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 3 хил. лв.
Общо активи: 1 708 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.46 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.07.2021 15:24:29