Грийн Таун Проджектс АД-София
Регистрирани емисии:

GTP

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6832 - Управление на недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1000
пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2
телефон: +359878566019
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал:

4 059 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иван Колев Колев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 709 хил. лв.
Общо активи: 5 361 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 13.23 %
Възвращаемост на собствения капитал: 13.24 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 18.08.2021 13:59:58