Илевън Кепитъл АД-София
https://elevencapital.bg
Регистрирани емисии: - 11C
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски” № 37, ет. 1
телефон: +359889835663
факс:
емейл: info@elevencapital.bg

Капитал: 2301528
Директор за връзки с инвеститорите:
Данил Бойков Джоргов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 1442 хил. лв.
Общо активи 12056 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 11.96 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.01 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 16:39:12