Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
www.tbs.tech/investors/
Регистрирани емисии:

TBS

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
София-1766
р-н Витоша;ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
телефон: +359 2 970 40 40
факс:
емейл: ir-tbs@tbs.tech

Капитал:

12 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иван Живков Даскалов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 134 409 хил. лв.
Нетна печалба: 10 336 хил. лв.
Общо активи: 74 467 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.69 %
Възвращаемост на активите: 13.88 %
Възвращаемост на собствения капитал: 71.10 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 20:13:11