Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
www.tbs.tech/investors/
Регистрирани емисии: - TBS
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
София-1766
р-н Витоша;ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
телефон: +359 2 970 40 40
факс:
емейл: ir-tbs@tbs.tech

Капитал: 12500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Живков Даскалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 94265 хил. лв.
Нетна печалба 10005 хил. лв.
Общо активи 63139 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.61 %
Възвращаемост на активите 15.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 86.92 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.11.2020 16:47:46