Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Регистрирани емисии: - TBS
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
София -1766
ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
телефон: +359 2 970 4040
факс:
емейл: TelelinkCentral.Office@telelink.com

Капитал: 12500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Живков Даскалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36744 хил. лв.
Нетна печалба 3559 хил. лв.
Общо активи 64834 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.69 %
Възвращаемост на активите 5.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 31.38 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.05.2020 13:18:10