АмонРа Енерджи АД-София
https://amonraenergy.bg/
Регистрирани емисии:

AMON

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4669 - Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях

Адрес:

Адрес на управление:
1220
гр. София, ул. Локомотив 1
телефон: +359879112411
факс:
емейл: investitor@amonraenergy.eu

Капитал:

6 251 296 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %