ИмПулс I АД-София
Регистрирани емисии:

IMP

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
1784
гр. София ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38
телефон: +35929533621
факс:
емейл:

Капитал:

5 924 264 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %