Балканстрой инженеринг груп АД-Разлог /в несъстоятелност/
www.balkanstroy.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Разлог 2760
ул. Бяла река № 12
телефон: +359 2 805 11 00
факс: +359 2 805 11 01
емейл: office@balkanstroy.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 55120 хил. лв.
Нетна печалба -40730 хил. лв.
Общо активи 309215 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -73.89 %
Възвращаемост на активите -13.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 148.62 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2014г. , публикуван на 24.11.2015 11:52:02