www.balkanstroy.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Адрес:

Адрес на управление:
Разлог 2760
ул. Бяла река № 12
телефон: +359 2 805 11 00
факс: +359 2 805 11 01
емейл: office@balkanstroy.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 55 120 хил. лв.
Нетна печалба: -40 730 хил. лв.
Общо активи: 309 215 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -73.89 %
Възвращаемост на активите: -13.17 %
Възвращаемост на собствения капитал: 148.62 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2014г. , публикуван на 24.11.2015 11:52:02