Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии: - 3ZL
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал: 6493577
Директор за връзки с инвеститорите:
Любомира Милкова Ризова-Солбакке
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1593 хил. лв.
Нетна печалба -2160 хил. лв.
Общо активи 99574 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -135.59 %
Възвращаемост на активите -2.17 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.30 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.05.2018 16:18:05