Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии: - 3ZL
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал: 6493577
Директор за връзки с инвеститорите:
Любомира Милкова Ризова-Солбакке
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 11425 хил. лв.
Нетна печалба -2350 хил. лв.
Общо активи 107335 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -20.57 %
Възвращаемост на активите -2.19 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.28 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 29.03.2019 13:47:40