Слънчев ден АД-Варна
www.sunnydaybg.com
Регистрирани емисии: - 3JP
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9006
к.к."Свети Константин"
телефон: +359052361917
факс: +359052361376
емейл: unnyday@sunnydaybg.com

Капитал: 11326296
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Иванов Сургучев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 640 хил. лв.
Нетна печалба -458 хил. лв.
Общо активи 45883 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -71.56 %
Възвращаемост на активите -1.00 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.70 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 15:24:33