Източна газова компания ЕАД-Варна
Регистрирани емисии: - 9IPA
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул. Перла №12
телефон: +35952911261
факс:
емейл: office.egcompany@gmail.com

Капитал: 949995
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 1489 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2015г. , публикуван на 27.08.2018 11:48:40