Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
www.stconstantine.bg
Регистрирани емисии: - 3NJ
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна - 9006
к.к."Св.СВ.Константин и Елена" - адм.сграда
телефон: +359 52 383949
факс:
емейл: m.dobreva@stconstantine.bg

Капитал: 2309561
Директор за връзки с инвеститорите:
Миглена Янкова Добрева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12700 хил. лв.
Нетна печалба -3485 хил. лв.
Общо активи 138493 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -27.44 %
Възвращаемост на активите -2.52 %
Възвращаемост на собствения капитал -8.84 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.11.2020 16:28:38