Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии: - 4KX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал: 13168614
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Петрова Байчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9590 хил. лв.
Нетна печалба 1552 хил. лв.
Общо активи 32544 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.18 %
Възвращаемост на активите 4.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.07 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 09:53:26