Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии: - 4KX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал: 13168614
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Петрова Байчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21235 хил. лв.
Нетна печалба 3218 хил. лв.
Общо активи 30277 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.15 %
Възвращаемост на активите 10.63 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.24 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 10:31:47