Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии: - 4KX
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2521 - Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал: 13168614
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Петрова Байчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 29874 хил. лв.
Нетна печалба 4917 хил. лв.
Общо активи 30959 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.46 %
Възвращаемост на активите 15.88 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.50 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 09:16:21