Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии: - 4KX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал: 13168614
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Петрова Байчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 34050 хил. лв.
Нетна печалба 5509 хил. лв.
Общо активи 30899 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.18 %
Възвращаемост на активите 17.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 24.93 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 10:07:22