Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: - 3MZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал: 31754944
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36803 хил. лв.
Нетна печалба 7456 хил. лв.
Общо активи 146595 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.26 %
Възвращаемост на активите 5.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.20 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 16.05.2018 11:02:33