Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: - 3MZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал: 31754944
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1473 хил. лв.
Нетна печалба 409 хил. лв.
Общо активи 48982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 27.77 %
Възвращаемост на активите 0.84 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.85 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 24.10.2018 16:07:00