Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2080 хил. лв.
Нетна печалба 70 хил. лв.
Общо активи 48723 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.37 %
Възвращаемост на активите 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.15 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 13:48:23