Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Емилия Милчева Маринова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4003 хил. лв.
Нетна печалба -195 хил. лв.
Общо активи 17977 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -4.87 %
Възвращаемост на активите -1.08 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.83 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.08.2018 10:43:45