Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлин Тодоров Пенчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6340 хил. лв.
Нетна печалба -17 хил. лв.
Общо активи 17480 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.27 %
Възвращаемост на активите -0.10 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.29 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 28.03.2018 09:40:16