Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Емилия Милчева Маринова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5865 хил. лв.
Нетна печалба -284 хил. лв.
Общо активи 17582 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -4.84 %
Възвращаемост на активите -1.62 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.68 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 14:11:58