Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлин Тодоров Пенчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4701 хил. лв.
Нетна печалба 163 хил. лв.
Общо активи 17704 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.47 %
Възвращаемост на активите 0.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.71 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 26.10.2017 10:04:19