Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлин Тодоров Пенчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5814 хил. лв.
Нетна печалба 117 хил. лв.
Общо активи 18406 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.01 %
Възвращаемост на активите 0.64 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.13 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 09:25:44