Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии:

4BUA BZR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2932 - Производство на други части и принадлежности за автомобили

Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал:

2 403 956 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Милчева Маринова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 157 хил. лв.
Нетна печалба: 805 хил. лв.
Общо активи: 19 024 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 19.36 %
Възвращаемост на активите: 4.23 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.35 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 08.06.2022 16:50:09