Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии: - 4BU 4BUA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал: 2403956
Директор за връзки с инвеститорите:
Емилия Милчева Маринова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6718 хил. лв.
Нетна печалба 83 хил. лв.
Общо активи 17194 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.24 %
Възвращаемост на активите 0.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.60 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 14:12:12