Складова техника АД-Горна Оряховица
www.st-bg.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Горна Оряховица - 5100
ул."Свети княз Борис І" №25
телефон: +061860576
факс: +061860190
емейл: info@st-bg.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Димов Славов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5568 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 16606 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 09:18:30