Видахим АД-Видин
www.vidachim.com
Регистрирани емисии: - 4VD
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Видин - 3700
ул. Бдин №12, офис №12
телефон: +35994600230
факс: +35994600305
емейл: vidahimad@mail.bg

Капитал: 2892074
Директор за връзки с инвеститорите:
Владимир Борисов Дичев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 60407 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 13:13:42