Видахим АД-Видин
www.vidachim.com
Регистрирани емисии:

VIDA

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Видин - 3700
ул. Бдин №12, офис №12
телефон: +35994600230
факс: +35994600305
емейл: vidahimad@mail.bg

Капитал:

2 892 074 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владимир Борисов Дичев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 хил. лв.
Нетна печалба: -83 хил. лв.
Общо активи: 58 040 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -2 766.67 %
Възвращаемост на активите: -0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: -3.15 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.07.2021 14:30:11