Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: - 4KZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал: 59125
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ ПОПОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -21 хил. лв.
Общо активи 17 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -123.53 %
Възвращаемост на собствения капитал -35.59 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 06.06.2018 13:52:03