Независимост-40 АД-Габрово
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово -5300
кв.Бойката
телефон: +35966817101
факс: +35966817119
емейл: dimova@sts.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Виолета Димитрова Димова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 150 хил. лв.
Нетна печалба 72 хил. лв.
Общо активи 982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 48.00 %
Възвращаемост на активите 7.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.48 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 30.10.2009 12:54:44