Мак АД-Габрово
www.mak.bg
Регистрирани емисии: - 4MK
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово - 5300
бул. Трети март 9
телефон: +359 66 801 264
факс: +359 66 801 243
емейл: secretary@mak.bg

Капитал: 404721
Директор за връзки с инвеститорите:
Дияна Цонева Савекова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4542 хил. лв.
Нетна печалба 32 хил. лв.
Общо активи 23376 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.70 %
Възвращаемост на активите 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 15:12:13