Мак АД-Габрово
www.mak.bg
Регистрирани емисии: - MAK
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1320 - Производство на тъкани
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово - 5300
бул. Трети март 9
телефон: +359 66 801 264
факс: +359 66 801 243
емейл: secretary@mak.bg

Капитал: 404721
Директор за връзки с инвеститорите:
Дияна Цонева Савекова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 25239 хил. лв.
Нетна печалба 3426 хил. лв.
Общо активи 31148 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.57 %
Възвращаемост на активите 11.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.13 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 22.02.2021 17:10:26