Велбъжд АД-Кюстендил
www.velbujd.com
Регистрирани емисии: - 4V6
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил - 2500
Бузлуджа 97
телефон: +35978551320
факс: +35978551321
емейл: office@velbujd.com

Капитал: 380319
Директор за връзки с инвеститорите:
Диана Камелиева Богданова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1479 хил. лв.
Нетна печалба -30 хил. лв.
Общо активи 4840 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2.03 %
Възвращаемост на активите -0.62 %
Възвращаемост на собствения капитал -7.89 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 13:27:21