Велбъжд АД-Кюстендил
www.velbujd.com
Регистрирани емисии: - 4V6
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил - 2500
Бузлуджа 97
телефон: +35978551320
факс: +35978551321
емейл: office@velbujd.com

Капитал: 380319
Директор за връзки с инвеститорите:
Диана Камелиева Богданова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2065 хил. лв.
Нетна печалба 15 хил. лв.
Общо активи 5068 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.73 %
Възвращаемост на активите 0.30 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.95 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 17:09:31