Велбъжд АД-Кюстендил
www.velbujd.com
Регистрирани емисии: - 4V6
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил - 2500
Бузлуджа 97
телефон: +35978551320
факс: +35978551321
емейл: office@velbujd.com

Капитал: 380319
Директор за връзки с инвеститорите:
Диана Камелиева Богданова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 550 хил. лв.
Нетна печалба -40 хил. лв.
Общо активи 4914 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -7.27 %
Възвращаемост на активите -0.81 %
Възвращаемост на собствения капитал -10.53 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 16:48:24