Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
http://pazardjik-bt.my.contact.bg/
Регистрирани емисии: - 4PZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
ПАЗАРДЖИК 4400
УЛ.Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
телефон: +35934443299
факс: +35934444267
емейл: pz-bt@mbox.contact.bg

Капитал: 202548
Директор за връзки с инвеститорите:
МАЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 236 хил. лв.
Нетна печалба -970 хил. лв.
Общо активи 4358 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -411.02 %
Възвращаемост на активите -22.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 77.23 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.02.2018 15:42:50