Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
http://pazardjik-bt.my.contact.bg/
Регистрирани емисии: - 4PZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
ПАЗАРДЖИК 4400
УЛ.Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
телефон: +35934443299
факс: +35934444267
емейл: pz-bt@mbox.contact.bg

Капитал: 202548
Директор за връзки с инвеститорите:
САША АТАНАСОВА ФИЛИПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 288 хил. лв.
Нетна печалба -915 хил. лв.
Общо активи 4363 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -317.71 %
Възвращаемост на активите -20.97 %
Възвращаемост на собствения капитал 76.19 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 17.08.2018 15:05:08