Завод за хартия-Белово АД-Белово
Регистрирани емисии: - 58B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Белово-4470
гр.Белово ул.Дъбравско шосе 1А
телефон: +35935812110
факс: +35935812110
емейл: office@belana.bg

Капитал: 5747741
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилма Йорданова Василева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 28006 хил. лв.
Нетна печалба -1534 хил. лв.
Общо активи 38966 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -5.48 %
Възвращаемост на активите -3.94 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.57 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 13:03:29