Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Регистрирани емисии: - 4O1
Код по КИД: Добивна промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул."Стефан Караджа" №2
телефон: +029802468
факс: +029813764
емейл: office@chimimport.bg

Капитал: 12228062
Директор за връзки с инвеститорите:
Кремена Тодорова Върбова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16993 хил. лв.
Нетна печалба 3594 хил. лв.
Общо активи 124340 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 21.15 %
Възвращаемост на активите 2.89 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 14:43:05