Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Регистрирани емисии: - 4O1
Код по КИД: Добивна промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул."Стефан Караджа" №2
телефон: +029802468
факс: +029813764
емейл: office@chimimport.bg

Капитал: 12228062
Директор за връзки с инвеститорите:
Кремена Тодорова Върбова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14462 хил. лв.
Нетна печалба 2504 хил. лв.
Общо активи 135231 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 17.31 %
Възвращаемост на активите 1.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.45 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.08.2017 16:18:21