Вапцаров АД-София
www.vap.bg
Регистрирани емисии: - 4V4
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
район р-н Оборище ул.Дунав №3, вх.Б, ет.3, ап.12
телефон: +35964970701
факс: +35964970710
емейл: office@vap.bg

Капитал: 500000
Директор за връзки с инвеститорите:
СВЕТЛОЗАР ВЕНЕЛИНОВ ИВАНОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 102 хил. лв.
Нетна печалба 47 хил. лв.
Общо активи 1631 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 46.08 %
Възвращаемост на активите 2.88 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 16:39:56