Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии: - 4PX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал: 1003904
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Димитров Чакалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 39854 хил. лв.
Нетна печалба -1037 хил. лв.
Общо активи 136640 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2.60 %
Възвращаемост на активите -0.76 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.27 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 16:34:57