Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии: - 4PX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал: 1003904
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Димитров Чакалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 108175 хил. лв.
Нетна печалба 2992 хил. лв.
Общо активи 121590 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.77 %
Възвращаемост на активите 2.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.62 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 18:03:40