Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
www.zshm-as.com
Регистрирани емисии:

GPP

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2841 - Производство на машини за обработка на метал

Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград - 4230
ул.Козановска 13
телефон: +0331 6 90 31
факс: +0331 6 37 88
емейл: zshm@zshm-as.com

Капитал:

194 526 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Юлия Ангелова Кичукова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 618 хил. лв.
Нетна печалба: 9 хил. лв.
Общо активи: 4 287 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.56 %
Възвращаемост на активите: 0.21 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.30 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 18.10.2021 12:32:48