Каолин АД-Сеново
kaolin.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Сеново-7038
ул.Дъбрава 8
телефон: +359 4893 691
факс: +359 4893 639
емейл: neli@bulbrokers.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 120312 хил. лв.
Нетна печалба 13117 хил. лв.
Общо активи 196081 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.90 %
Възвращаемост на активите 6.69 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.91 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2013г. , публикуван на 29.11.2013 11:31:00