Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Руменова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 13520 хил. лв.
Нетна печалба 1491 хил. лв.
Общо активи 101171 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.03 %
Възвращаемост на активите 1.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.82 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 19:28:32