Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Руменова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12217 хил. лв.
Нетна печалба 202 хил. лв.
Общо активи 91750 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.65 %
Възвращаемост на активите 0.22 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.27 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 19:51:10