Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Йорданова Порожанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5101 хил. лв.
Нетна печалба 86 хил. лв.
Общо активи 92545 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.69 %
Възвращаемост на активите 0.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.12 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 17:10:10