Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Йорданова Порожанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16153 хил. лв.
Нетна печалба 1151 хил. лв.
Общо активи 88740 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.13 %
Възвращаемост на активите 1.30 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.56 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2016г. , публикуван на 19.09.2018 14:07:13