Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Руменова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3805 хил. лв.
Нетна печалба -374 хил. лв.
Общо активи 92846 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -9.83 %
Възвращаемост на активите -0.40 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.51 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 18:18:01