Фазерлес АД-Силистра
www.fazerles.com
Регистрирани емисии:

FZLS

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1621 - Производство на фурнир и дървесни плочи

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Силистра 7500
Промишлена зона "Запад"
телефон: +359 86 819 206
факс:
емейл: info@fazerles.com

Капитал:

515 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мирослава Маринова Дюзова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 14 256 хил. лв.
Нетна печалба: 1 449 хил. лв.
Общо активи: 24 855 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 10.16 %
Възвращаемост на активите: 5.83 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.47 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.07.2022 16:50:46