Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: - 3LX
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал: 442360
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 762 хил. лв.
Нетна печалба -8 хил. лв.
Общо активи 11923 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.05 %
Възвращаемост на активите -0.07 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.07 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 25.03.2019 16:30:56