Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: - 3LX
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал: 442360
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 184 хил. лв.
Нетна печалба 50 хил. лв.
Общо активи 11761 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 27.17 %
Възвращаемост на активите 0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.45 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 11:13:18