Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: - 3LX
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал: 442360
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 567 хил. лв.
Нетна печалба 162 хил. лв.
Общо активи 11874 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 28.57 %
Възвращаемост на активите 1.36 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.43 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.10.2018 10:38:12