Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: - 3LX
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал: 442360
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 672 хил. лв.
Нетна печалба 62 хил. лв.
Общо активи 11696 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.23 %
Възвращаемост на активите 0.53 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.56 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 13:42:21