Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии: - 4DE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал: 15041610
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Кондева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3514 хил. лв.
Нетна печалба 151 хил. лв.
Общо активи 18868 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.30 %
Възвращаемост на активите 0.80 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.84 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.11.2017 11:30:49