Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии: - 4DE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал: 15041610
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Кондева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2435 хил. лв.
Нетна печалба 341 хил. лв.
Общо активи 19822 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.00 %
Възвращаемост на активите 1.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.78 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 18.07.2018 16:44:32