Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии: - 4DE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал: 15041610
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Кондева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 715 хил. лв.
Нетна печалба -65 хил. лв.
Общо активи 19121 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -9.09 %
Възвращаемост на активите -0.34 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.35 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.05.2019 10:23:12