Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии: - 4DE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал: 15041610
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Кондева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4919 хил. лв.
Нетна печалба 289 хил. лв.
Общо активи 19789 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.88 %
Възвращаемост на активите 1.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.53 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.01.2018 11:35:45