ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
www.fibank.bg
Регистрирани емисии: - 5F4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
бул. "Драган Цанков" №37
телефон: +35928171100
факс:
емейл:

Капитал: 110000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Василка Момчилова Стаматова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на банка за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.11.2019 18:29:16