ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
www.fibank.bg
Регистрирани емисии:

FIB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6419 - Друго парично посредничество

Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
бул. "Драган Цанков" №37
телефон: +35928171100
факс:
емейл:

Капитал:

149 084 800 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Василка Момчилова Стаматова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на банка за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 23.11.2021 16:14:25