Институт по целулоза и хартия АД-София
Регистрирани емисии: - 4PB
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1528
София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 8
телефон: +359029732880
факс:
емейл:

Капитал: 55116
Директор за връзки с инвеститорите:
Поля Красимирова Трънска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2379 хил. лв.
Нетна печалба 74 хил. лв.
Общо активи 1215 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.11 %
Възвращаемост на активите 6.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 134.55 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 10:45:27