Институт по целулоза и хартия АД-София
Регистрирани емисии: - 4PB
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1528
София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 8
телефон: +359029732880
факс:
емейл:

Капитал: 55116
Директор за връзки с инвеститорите:
Поля Красимирова Трънска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2338 хил. лв.
Нетна печалба 49 хил. лв.
Общо активи 1335 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.10 %
Възвращаемост на активите 3.67 %
Възвращаемост на собствения капитал 89.09 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 19.01.2018 11:32:16