Институт по целулоза и хартия АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1528
София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 8
телефон: +359029732880
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Поля Красимирова Трънска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 603 хил. лв.
Нетна печалба 90 хил. лв.
Общо активи 1349 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.93 %
Възвращаемост на активите 6.67 %
Възвращаемост на собствения капитал 163.64 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 14:03:25