Петрол АД-София
www.petrol.bg
Регистрирани емисии: - 5PET
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Черни връх 43
телефон: +4960300
факс: +4960296
емейл: delovodstvo@petrol.bg

Капитал: 109249612
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 359193 хил. лв.
Нетна печалба -6920 хил. лв.
Общо активи 102215 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.93 %
Възвращаемост на активите -6.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 16.30 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 16:55:18