Петрол АД-София
www.petrol.bg
Регистрирани емисии: - 5PET
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Черни връх 43
телефон: +4960300
факс: +4960296
емейл: delovodstvo@petrol.bg

Капитал: 109249612
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 537949 хил. лв.
Нетна печалба 55930 хил. лв.
Общо активи 130172 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.40 %
Възвращаемост на активите 42.97 %
Възвращаемост на собствения капитал 285.98 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 25.04.2019 20:48:57