Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5571 хил. лв.
Нетна печалба 708 хил. лв.
Общо активи 22610 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.71 %
Възвращаемост на активите 3.13 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.71 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 13:07:39