Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10217 хил. лв.
Нетна печалба 1039 хил. лв.
Общо активи 20994 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.17 %
Възвращаемост на активите 4.95 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.07.2017 10:03:25