Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19295 хил. лв.
Нетна печалба 1641 хил. лв.
Общо активи 20430 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.50 %
Възвращаемост на активите 8.03 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.94 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 11:28:23