Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова Горанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19277 хил. лв.
Нетна печалба 1938 хил. лв.
Общо активи 20579 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.05 %
Възвращаемост на активите 9.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.36 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 09:54:42