Булгартабак-холдинг АД-София
www.bulgartabac.bg
Регистрирани емисии: - 57B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. "Граф Игнатиев" 62
телефон: +0035929306803;+0035929306805
факс: +0035929306830
емейл: info@bulgartabac.bg

Капитал: 7367222
Директор за връзки с инвеститорите:
Стратия Димитров Стратиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9692 хил. лв.
Нетна печалба 549 хил. лв.
Общо активи 86459 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.66 %
Възвращаемост на активите 0.63 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.76 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 07.06.2019 18:58:56