Булгартабак-холдинг АД-София
www.bulgartabac.bg
Регистрирани емисии: - 57B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. "Граф Игнатиев" 62
телефон: +0035929306803;+0035929306805
факс: +0035929306830
емейл: info@bulgartabac.bg

Капитал: 7367222
Директор за връзки с инвеститорите:
Стратия Димитров Стратиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7311 хил. лв.
Нетна печалба 445 хил. лв.
Общо активи 113362 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.09 %
Възвращаемост на активите 0.39 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.61 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 22:05:13