Булгартабак-холдинг АД-София
www.bulgartabac.bg
Регистрирани емисии: - 57B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. "Граф Игнатиев" 62
телефон: +0035929306803;+0035929306805
факс: +0035929306830
емейл: info@bulgartabac.bg

Капитал: 7367222
Директор за връзки с инвеститорите:
Стратия Димитров Стратиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 78073 хил. лв.
Нетна печалба -3105 хил. лв.
Общо активи 849289 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.98 %
Възвращаемост на активите -0.37 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 09.07.2018 00:02:37