Булгартабак-холдинг АД-София
www.bulgartabac.bg
Регистрирани емисии: - 57B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. "Граф Игнатиев" 62
телефон: +0035929306803;+0035929306805
факс: +0035929306830
емейл: info@bulgartabac.bg

Капитал: 7367222
Директор за връзки с инвеститорите:
Стратия Димитров Стратиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 398044 хил. лв.
Нетна печалба 31819 хил. лв.
Общо активи 855373 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.99 %
Възвращаемост на активите 3.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.60 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 01.03.2018 21:46:10