www.almatour.net
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Административни и спомагателни дейности
Клас по КИД-2008: 7911 - Туристическа агентска дейност
Адрес:

Адрес на управление:
1000
Раковски 163
телефон: +35929814052
факс: +35929808959
емейл: daniela@almatour.net

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 25229 хил. лв.
Нетна печалба 758 хил. лв.
Общо активи 29295 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.00 %
Възвращаемост на активите 2.59 %
Възвращаемост на собствения капитал 26.33 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 02.02.2009 17:29:40