Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2120 - Производство на лекарствени продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 237583 хил. лв.
Нетна печалба 40382 хил. лв.
Общо активи 678765 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 17.00 %
Възвращаемост на активите 5.95 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.73 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 19.03.2020 14:29:31