Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 152076 хил. лв.
Нетна печалба 27716 хил. лв.
Общо активи 617008 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 18.23 %
Възвращаемост на активите 4.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 13:57:16