Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 724951 хил. лв.
Нетна печалба 32669 хил. лв.
Общо активи 950000 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.51 %
Възвращаемост на активите 3.44 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.79 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 14:05:42