Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии:

SFA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2120 - Производство на лекарствени продукти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал:

134 797 899 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Пелагия Стефанова Виячева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 765 217 хил. лв.
Нетна печалба: 32 192 хил. лв.
Общо активи: 1 224 794 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.21 %
Възвращаемост на активите: 2.63 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.51 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 14:05:16