Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 241407 хил. лв.
Нетна печалба 17002 хил. лв.
Общо активи 858356 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.04 %
Възвращаемост на активите 1.98 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.58 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.05.2017 17:19:07