Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2120 - Производство на лекарствени продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 683757 хил. лв.
Нетна печалба 20619 хил. лв.
Общо активи 1184686 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.02 %
Възвращаемост на активите 1.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.64 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 31.08.2020 14:33:21