Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7010 - Дейност на централни офиси

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1202
ул.КОЗЛОДУЙ №14
телефон: +359 2 8133577
факс:
емейл:

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА ВАСИЛЕВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 16 126 хил. лв.
Нетна печалба: 1 224 хил. лв.
Общо активи: 87 341 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.59 %
Възвращаемост на активите: 1.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.40 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 04.05.2018 09:22:20