Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6EG
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1202
ул.КОЗЛОДУЙ №14
телефон: +359 2 8133577
факс:
емейл:

Капитал: 19213700
Директор за връзки с инвеститорите:
ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА ВАСИЛЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 66189 хил. лв.
Нетна печалба -6643 хил. лв.
Общо активи 83086 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -10.04 %
Възвращаемост на активите -8.00 %
Възвращаемост на собствения капитал -30.94 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 06.02.2018 11:02:21