Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1202
ул.КОЗЛОДУЙ №14
телефон: +359 2 8133577
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА ВАСИЛЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16126 хил. лв.
Нетна печалба 1224 хил. лв.
Общо активи 87341 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.59 %
Възвращаемост на активите 1.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.40 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 04.05.2018 09:22:20