Енергоремонт Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6EG
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1202
ул.КОЗЛОДУЙ №14
телефон: +359 2 8133577
факс:
емейл:

Капитал: 19213700
Директор за връзки с инвеститорите:
ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА ВАСИЛЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 27535 хил. лв.
Нетна печалба -8232 хил. лв.
Общо активи 53378 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -29.90 %
Възвращаемост на активите -15.42 %
Възвращаемост на собствения капитал -98.45 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.08.2017 12:26:19