Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии: - 3TV
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал: 5416829
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 125967 хил. лв.
Нетна печалба -3277 хил. лв.
Общо активи 181843 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2.60 %
Възвращаемост на активите -1.80 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.99 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.10.2018 16:12:38