Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии: - 3TV
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал: 5416829
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 157829 хил. лв.
Нетна печалба -4804 хил. лв.
Общо активи 171727 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.04 %
Възвращаемост на активите -2.80 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.26 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 16:14:42