Етропал АД-Етрополе
www.etropalbg.com
Регистрирани емисии: - 5EO
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2180
бул."Руски" 191
телефон: +3597203422
факс: +3597207098
емейл: etropal2002@yahoo.com

Капитал: 5000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8295 хил. лв.
Нетна печалба 63 хил. лв.
Общо активи 12569 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.76 %
Възвращаемост на активите 0.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.21 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 17.04.2019 09:23:00