Етропал АД-Етрополе
www.etropalbg.com
Регистрирани емисии: - 5EO
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2180
бул."Руски" 191
телефон: +3597203422
факс: +3597207098
емейл: etropal2002@yahoo.com

Капитал: 5000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4404 хил. лв.
Нетна печалба 44 хил. лв.
Общо активи 13036 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.00 %
Възвращаемост на активите 0.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.80 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 13:19:11