Катекс АД-Казанлък
Регистрирани емисии: - 5KTE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."М.Стайнов" №4
телефон: +35943162390
факс: +35943163054
емейл: grozevas@katex.com

Капитал: 2443639
Директор за връзки с инвеститорите:
Светла Грозева Иванова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 729 хил. лв.
Нетна печалба -609 хил. лв.
Общо активи 60301 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -83.54 %
Възвращаемост на активите -1.01 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.10 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 18.01.2019 16:10:32