Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 90308 хил. лв.
Нетна печалба 18038 хил. лв.
Общо активи 571801 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.97 %
Възвращаемост на активите 3.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.86 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 29.03.2018 18:05:25