Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - ALB
Сектор по КИД-2008: Хотелиерство и ресторантьорство
Клас по КИД-2008: 5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Янка Георгиева Миткова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 32328 хил. лв.
Нетна печалба -10265 хил. лв.
Общо активи 581053 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -31.75 %
Възвращаемост на активите -1.77 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.15 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 30.03.2021 18:44:13