Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 121445 хил. лв.
Нетна печалба 21132 хил. лв.
Общо активи 652523 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 17.40 %
Възвращаемост на активите 3.24 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.31 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.11.2018 15:58:13