Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии:

ALB

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал:

4 273 126 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Янка Георгиева Миткова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 531 хил. лв.
Нетна печалба: -8 965 хил. лв.
Общо активи: 611 215 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -354.21 %
Възвращаемост на активите: -1.47 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.91 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 17:00:10