Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957963646
факс: +35957963647
емейл:

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Здравка Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23472 хил. лв.
Нетна печалба -11266 хил. лв.
Общо активи 629689 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -48.00 %
Възвращаемост на активите -1.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.50 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.08.2017 15:46:43