Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 18019 хил. лв.
Нетна печалба -15807 хил. лв.
Общо активи 598319 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -87.72 %
Възвращаемост на активите -2.64 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.54 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 16:18:36