Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Янка Георгиева Миткова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3564 хил. лв.
Нетна печалба -9681 хил. лв.
Общо активи 644905 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -271.63 %
Възвращаемост на активите -1.50 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.05.2019 16:57:34