Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Янка Георгиева Миткова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 115843 хил. лв.
Нетна печалба 15376 хил. лв.
Общо активи 673164 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.27 %
Възвращаемост на активите 2.28 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.53 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.11.2019 10:21:09