Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Сектор по КИД-2008: Хотелиерство и ресторантьорство
Клас по КИД-2008: 5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Янка Георгиева Миткова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 50267 хил. лв.
Нетна печалба -5998 хил. лв.
Общо активи 646165 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -11.93 %
Възвращаемост на активите -0.93 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.25 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 25.11.2020 13:20:15