Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Мартин Николаев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 84736 хил. лв.
Нетна печалба 27934 хил. лв.
Общо активи 583571 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 32.97 %
Възвращаемост на активите 4.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.86 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 15:11:35